• Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών σε θέματα φορολογίας εισοδήματος και παρακρατούμενων φόρων, ΦΠΑ και σχετικών καταστάσεων (Intrastat, Listing), χαρτοσήμου και φόρων ακινήτων.
  • Παροχή φορολογικών συµβουλών σύµφωνα  µε τον τοµέα και το αντικείµενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
  • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους.