• Η παροχή συμβουλών και γνωμοδοτήσεων για οργανωτικά, λογιστικά και φορολογικά θέματα καθώς και για συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές, εκκαθαρίσεις, εξαγορές και αποτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων.
  • Transfer Pricing - Προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.
  • Συμβουλές για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων.
  • Σχεδίαση αναλυτικών λογιστικών συστημάτων πλήρως προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε πελάτη και συγκρότηση συστημάτων σύμφωνα με τα ήδη υπάρχοντα λογιστικά συστήματα των πελατών.
  • Δημιουργία και εφαρμογή των πιο κατάλληλων πλάνων και εκθέσεων με σκοπό την παρουσίαση Διοικητικών πληροφοριών σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.
  • Προετοιμασία μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων Διοικητικών εκθέσεων.
  • Συμβουλές για κανονιστική συμμόρφωση και οργάνωση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.