• Έκδοση μισθοδοσίας σύμφωνα με τους σχετικούς Ελληνικούς φορολογικούς, εργατικούς και ασφαλιστικούς νόμους, έκδοση όλων των σχετικών μισθοδοτικών εγγραφών και ετοιμασία των ετήσιων μισθοδοτικών καταστάσεων που απαιτούνται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
  • Παρακολούθηση όλων των διαδικασιών που απαιτεί το Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για την πρόσληψη, απόλυση και συνταξιοδότηση υπαλλήλων.