Υπoστήριξη σε θέματα συμμόρφωσης για Γενικό Εμπορικό Μητρώο:

 

  • Σύσταση και εγγραφή στην Ελλάδα εταιριών κάθε νομικής μορφής.
  • Σύνταξη σχεδίων πρακτικών συνεδριάσεων Διοίκησης και Γενικών Συνελεύσεων.
  • Υποβολή οικονομικών καταστάσεων και των Πρακτικών Συνεδριάσεων στο ΓΕΜΗ.