Η  εταιρεία Euroaccountng ΙΚΕ Λογιστικές Υπηρεσίες - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, ιδρύθηκε το 1999 και στελεχώνεται από μία ομάδα έμπειρων λογιστών-φοροτεχνικών, δεόντως πιστοποιημένων για την παροχή λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών.


     Το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και νομοθετικό περιβάλλον, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, το αυστηρό και πολύπλοκο κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και κίνδυνοι που εμπεριέχονται σε κάθε επιχειρηματική δράση απαιτούν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση και προσεχτική συμμόρφωση των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών. Η συμμόρφωση με το φορολογικό και εταιρικό ρυθμιστικό πλαίσιο, αποτελεί πλέον σημαντικό εργαλείο στην βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρηματικών δράσεων και όχι τροχοπέδη, η δε κατανόηση των επιπτώσεων των απαιτούμενων κανονιστικών ρυθμίσεων απαιτήσεων είναι απαραίτητη για την λήψη αποφάσεων, την έγκαιρη οργάνωση και την αποφυγή κινδύνων και κόστους μελλοντικά. Στόχος μας είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και ασφαλών λύσεων σχεδιασμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη με συνεχή και άμεση ενασχόληση έμπειρων στελεχών.

     Η εταιρία μας είναι μέλος του ομίλου Nexia International ενός διεθνούς δικτύου ανεξαρτήτων λογιστικών, ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιριών που κατατάσσεται στην 9η θέση παγκοσμίως σύμφωνα με το International Accounting Bulletin Survey 2018, έχοντας πάνω από 245 μέλη με παρουσία σε 115 χώρες.